زمونږ ګناه دَ پاره عيسٰی نثار شولو

  ۵ دقیقه ۳۶ ثانیه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

دانلود