روباه ها، لانه و پرنده ها آشیانه دارند، ولی پسر انسان هیچ جایی ندارد که در آن بیارامد.

  ۲۹ دقیقه

  ۵ ژوئن ۲۰۱۴

دانلود