دبوره، قاضی شجاع

  ۳۰ دقیقه

  ۱ مارس ۲۰۱۲

خداوند متعال و رحیم است باوجودیکه مردم بار بار از او نا اطاعتی کردند، اما خداوند بالای آنها ترحم داشت. بعد از مرگ یوشع، مردم اسرائیل خداوند را دوباره فراموش کردند و زیر ظلم یک پادشاهی دیگر بودند. خداوند آنها را دوباره بخشید و دبوره را تعین کرد تا آنان را از ظلم برهاند. خدا در نهایت یگانه پسرش را برای نجات این دنیا داد. هرکس می‌تواند در عیسای مسیح باشد و زندگی اش را نجات دهد.

دانلود