تقویم پخش

جمعه
  ۰۷:۰۰
۴۱ متری  
رادیو صدای زندگی
  ۱۳:۰۰
۱۶ متری  
رادیو صدای زندگی
  ۱۹:۰۰
ست ۷ پارس  
راز زندگی
زنده
  ۱۹:۳۰
۱۴۶۷ کیلو هرتز  
رادیو صدای زندگی
زنده
  ۲۰:۰۰
ست ۷ پارس  
پنجرهٔ نور
شنبه
  ۰۷:۰۰
۴۱ متری  
رادیو صدای زندگی
  ۱۳:۰۰
۱۶ متری  
رادیو صدای زندگی
  ۱۵:۰۰
ست ۷ پارس  
راز زندگی
  ۱۶:۰۰
ست ۷ پارس  
پنجرهٔ نور
  ۱۸:۰۰
محبت  
راز زندگی
  ۱۹:۳۰
۱۴۶۷ کیلو هرتز  
رادیو صدای زندگی
  ۲۱:۰۰
محبت  
پنجرهٔ نور
یکشنبه
  ۰۰:۰۰
محبت  
راز زندگی
  ۰۳:۰۰
محبت  
پنجرهٔ نور
  ۰۶:۰۰
محبت  
راز زندگی
  ۰۷:۰۰
۴۱ متری  
رادیو صدای زندگی
  ۰۹:۰۰
محبت  
پنجرهٔ نور
  ۱۲:۰۰
محبت  
راز زندگی
  ۱۳:۰۰
۱۶ متری  
رادیو صدای زندگی
  ۱۹:۳۰
۱۴۶۷ کیلو هرتز  
رادیو صدای زندگی
دوشنبه
  ۰۷:۰۰
۴۱ متری  
رادیو صدای زندگی
  ۱۳:۰۰
۱۶ متری  
رادیو صدای زندگی
  ۱۹:۳۰
۱۴۶۷ کیلو هرتز  
رادیو صدای زندگی
سه‌شنبه
  ۰۲:۳۰
ست ۷ پارس  
پنجرهٔ نور
  ۰۵:۳۰
ست ۷ پارس  
راز زندگی
  ۰۷:۰۰
۴۱ متری  
رادیو صدای زندگی
  ۱۳:۰۰
۱۶ متری  
رادیو صدای زندگی
  ۱۹:۳۰
۱۴۶۷ کیلو هرتز  
رادیو صدای زندگی
چهارشنبه
  ۰۷:۰۰
۴۱ متری  
رادیو صدای زندگی
  ۱۳:۰۰
۱۶ متری  
رادیو صدای زندگی
  ۱۹:۳۰
۱۴۶۷ کیلو هرتز  
رادیو صدای زندگی
پنج‌شنبه
  ۰۷:۰۰
۴۱ متری  
رادیو صدای زندگی
  ۱۳:۰۰
۱۶ متری  
رادیو صدای زندگی
  ۱۹:۳۰
۱۴۶۷ کیلو هرتز  
رادیو صدای زندگی

* زمان‌های نشان داده شده برای وقت محلی در افغانستان است