تقویم پخش

چهارشنبه
  ۰۷:۰۰
۴۹ متری  
رادیو صدای زندگی
  ۱۳:۰۰
۱۹ متری  
رادیو صدای زندگی
  ۱۹:۳۰
۱۴۶۷ کیلو هرتز  
رادیو صدای زندگی
پنج‌شنبه
  ۰۷:۰۰
۴۹ متری  
رادیو صدای زندگی
  ۱۳:۰۰
۱۹ متری  
رادیو صدای زندگی
  ۱۹:۳۰
۱۴۶۷ کیلو هرتز  
رادیو صدای زندگی
جمعه
  ۰۷:۰۰
۴۹ متری  
رادیو صدای زندگی
  ۱۳:۰۰
۱۹ متری  
رادیو صدای زندگی
  ۱۹:۰۰
ست ۷ پارس  
راز زندگی
زنده
  ۱۹:۳۰
۱۴۶۷ کیلو هرتز  
رادیو صدای زندگی
زنده
  ۲۰:۰۰
ست ۷ پارس  
پنجرهٔ نور
شنبه
  ۰۷:۰۰
۴۹ متری  
رادیو صدای زندگی
  ۱۳:۰۰
۱۹ متری  
رادیو صدای زندگی
  ۱۵:۰۰
ست ۷ پارس  
راز زندگی
  ۱۶:۰۰
ست ۷ پارس  
پنجرهٔ نور
  ۱۸:۰۰
معبت  
راز زندگی
  ۱۹:۳۰
۱۴۶۷ کیلو هرتز  
رادیو صدای زندگی
  ۲۱:۰۰
معبت  
پنجرهٔ نور
یکشنبه
  ۰۰:۰۰
معبت  
راز زندگی
  ۰۳:۰۰
معبت  
پنجرهٔ نور
  ۰۶:۰۰
معبت  
راز زندگی
  ۰۷:۰۰
۴۹ متری  
رادیو صدای زندگی
  ۰۹:۰۰
معبت  
پنجرهٔ نور
  ۱۲:۰۰
معبت  
راز زندگی
  ۱۳:۰۰
۱۹ متری  
رادیو صدای زندگی
  ۱۹:۳۰
۱۴۶۷ کیلو هرتز  
رادیو صدای زندگی
دوشنبه
  ۰۷:۰۰
۴۹ متری  
رادیو صدای زندگی
  ۱۳:۰۰
۱۹ متری  
رادیو صدای زندگی
  ۱۹:۳۰
۱۴۶۷ کیلو هرتز  
رادیو صدای زندگی
سه‌شنبه
  ۰۲:۳۰
ست ۷ پارس  
پنجرهٔ نور
  ۰۵:۳۰
ست ۷ پارس  
راز زندگی
  ۰۷:۰۰
۴۹ متری  
رادیو صدای زندگی
  ۱۳:۰۰
۱۹ متری  
رادیو صدای زندگی
  ۱۹:۳۰
۱۴۶۷ کیلو هرتز  
رادیو صدای زندگی

* زمان‌های نشان داده شده برای وقت محلی در افغانستان است