امکانات محدود برای ترک تریاک، ۳ شفاخانه برای پنج ولایت.

  ۲۹ دقیقه

  ۱۱ ژانوِیه ۲۰۱۴

دانلود