آیا برای کسانی که بخواهند پیرو مسیح شوند پول می‌‌فرستیم ؟

  ۳۰ دقیقه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

یکی از دوستان برای ما زنگ زده و پرسیدند که خوب، اگر ما مسیحی شویم چقدر پول برای ما می‌‌‌فرستید؟ و دوست ما حقیقت را گفت که در هر جا بروی، می‌‌‌شنوی که اگر مردم عیسوی شوند، برایشان پول می‌‌‌دهند. بیائید اولتر از همه از کلام خدا می‌‌‌خوانیم و بعد از آن تجربه‌های شخصی خود ما را با دوستان در میان خواهیم گذاشت. در کتاب اعمال رسولان فصل 3 آیات 1 الی چنین می‌‌‌خوانیم : 1یک روز در ساعت سه بعد از ظهر که وقت دعا بود، پطرس و یوحنا به عبادتگاه می‌‌‌رفتند.2 در آنجا مردی شلی مادرزادی بود که هر روز او را در پیش دروازۀ عبادتگاه، که به » دروازه زیبا« معروف بود، می‌‌‌گذاشتند تا از کسانی که به درون عبادتگاه می‌‌‌رفتند صدقه بگیرد.3وقتی پطرس و یوحنا را دید که به عبادتگاه می‌‌‌روند تقاضای صدقه کرد.4 امّا پطرس و یوحنا به او خیره شدند و پطرس به او گفت:» به ما نگاه کن.« او به خیال اینکه چیزی از آنان خواهد گرفت، با چشمانی پُرتوقّع به ایشان نگاه کرد.6 امّا پطرس گفت: »من طلا و نقره ندارم، امّا آنچه دارم به تو می‌‌‌دهم. به نام عیسی مسیح ناصری به تو دستور می‌‌‌دهم، بلند شو و راه برو.« 7 آنگاه پطرس دست راستش را گرفت و او را از زمین بلند کرد. فوراً پا‌ها و قوزک پا‌های او قوّت گرفتند.8ا و از جا پرید، روی پا‌های خود ایستاد و به راه افتاد و جست و خیزکنان و خدا را حمدگویان به اتّفاق ایشان وارد عبادتگاه شد.9 همه مردم او را روان و حمدگویان دیدند10 و وقتی پی بردند که او همان کسی است که قبلاً در جلوی »دروازه زیبا« می‌‌‌نشست و صدقه می‌‌‌گرفت از آنچه برای او اتّفاق افتاده بود، غرق تعجّب و حیرت شدند.

ما و شما نیز در وطن خود این اشخاص را داریم که شل هسستند، یا کسانی که دست ندارند یا اطفال معیوب که گدا‌ها هستند و آنها نیز آن مرد شل را طبق معمول همیشگی آورده و در پیش دروازه برای گدایی گذاشته بودند و حتی ما می‌‌‌توانیم با بستن چشم‌های خود همان صحنه را مجسم کنیم که چطور یک شخص نا امید و بیچاره بر روی زمین افتاده و می‌‌‌خواهد که پطرس و یوحنا کمک اش کنند و یا چقدر با توقع به طرف پطرس و یوحنا دیده باشد که شاید برایش پول بدهند ولی پطرس و یوحنا ایستاد می‌‌‌شوند و برایش می‌‌‌گویند که ما پول و طلا و نقره نداریم و چقدر این گدا در همان لحظه مأیوس شده باشد؟ ولی پطرس برایش می‌‌‌گوید که اما آنچه داریم به تو می‌‌‌دهیم و به نام عیسی مسیح برایش دستور راه رفتن را می‌‌‌دهند. چیزی که آنها داشتند قدرت خداوند بود، عیسی مسیح را داشتند و بهترین تحفۀ خود را برایش دادند. فکر کنیم شخصی که هیچ امیدی به راه رفتن نداشت می‌‌‌خواست یک مقدار پول ناچیزی را برای همان دقیقه دریافت کند ولی پطرس و یوحنا در نام عیسی مسیح برایش شفا دادند.

امروز ما نیز امیدوار هستیم و می‌‌‌خواهیم و کاش می‌‌‌توانستیم تمام دوستان عزیز خود را، تمام مردم بیچارۀ خود را، تمام کسانی را که نا امید هستند کمک کنیم ولی متأسفانه که کمک مالی کرده نمیتوانیم اما چیزی را که ما برای شما دوستان عزیز می‌‌‌دهیم، آرامشی است که در نام عیسی مسیح خداوند برایتان دست می‌‌‌دهد، کلام خداوند را که در آن حیات است برایتان می‌‌‌دهیم که پایانی ندارد و ابدی است و خدا را شکر می‌‌‌کنیم که ما چشیدیم و دیدیم و امروز این برکتی را که ما گرفته ایم همراۀ شما دوستان عزیز در میان می‌‌‌گذاریم. بناً ما معذرت می‌‌‌خواهیم، بلکه دعا می‌‌‌کنیم و می‌‌‌خواهیم که خداوند این کمک را کند، مگر چیزی که ما داریم عیسی مسیح هست و زمانیکه دست شما به دستان پُر قدرت عیسی مسیح برسد ما صد فیصد برایتان اطمینان می‌‌‌دهیم که هرگز، هرگز نا امید نمیشوید، بخاطریکه خود شاۀ شاهان را دارید، کسی را با خود دارید که دنیا و کائنات را هست کرده است و در نتیجه تمام خوشی‌های زود گذر معنی خود را برایتان از دست می‌‌‌دهد زیرا برکات خداوند را که مافوق جمیع عقل است، دریافت می‌‌‌کنید.

باید از این اشخاص پرسید که به آن چیزی که شما عقیده دارید، آیا در مقابل اش پول دریافت کرده اید؟ فکر می‌‌‌کنیم که هیچ کس ما را بخاطر عقیدۀ که داریم پول نمیدهد بلکه آن عقیده به ذهنیت و قلب ما ارتباط دارد و کسانی که از عیسی مسیح پیروی می‌‌‌کنند، به خاطر زندگی مجلل و خوب و آرام از عیسی مسیح پیروی نمیکنند، بلکه بخاطر آنکه او حقیقت هست، در او حیات ابدی و جاودانی نهفته است، در او آرامش دنیوی است و زمانیکه ما عیسی مسیح را داشته باشیم به دیگر چیزی ضرورت نمیداشته باشیم بخاطری که او ضروریات ما را پوره می‌‌‌کند و می‌‌‌داند که به چه چیزی ضرورت داریم و چه چیزی به خیر و نیکویی ما است.

می‌‌‌خواهم یک تجربۀ جالب و شخصی خویش را با دوستان در میان بگذارم. در یکی از روز‌ها که در یک کلیسای خانگی شرکت داشتم زمانیکه در ختم کلیسا دعا می‌‌‌کردیم، یکی از دوست‌های ما نام برادری را گرفتند که در آن هفته نیامده بود و گفتند که بخاطر داشتن مریض در خانه بسیار مشکل اقتصادی دارد و من می‌‌‌خواهم که ما و شما یعنی کلیسا، او را کمک کنیم. برادر ما گفتند که امروز من تنخواۀ خود را که مبلغ دو هزار و پنجصد افغانی می‌‌‌شود دریافت کرده ام و مستقیماً از راه وظیفه به کلیسا آمده ام (البته باید گفت که کلیسا کدام تعمیر مجلل نیست بلکه به جمعی از ایمانداران مسیحی که گرد هم جمع می‌‌‌شوند، اطلاق می‌‌‌گردد) و می‌‌‌خواهم که صد افغانی آنرا برای همان برادر جدا کنم و هر کدام از شما که می‌‌‌توانید کمک کنید؛ و شما اعتبار کنید تمام کسانی که در کلیسا موجود بودند نظر به توان خود، کم یا زیاد مقداری پول برای آن برادر کمک کرده، بدست یکی از برادران دادند تا برای آن برادر رسانده و بگوید که برایش دعا می‌‌‌کنیم و دوست اش داریم. من از دیدن این صحنه آن قدر خوشحال شدم که واقعاً همین یک کلیساست. یکی از دوستانی که آنجا بود گفت که امروز من هم معاش گرفته ام و من هم یکمقدار پول برای برادر ما می‌‌گذارم ولی جالب اینست که در بیرون مردم می‌‌گویند که هر کس عیسوی می‌‌شود برایش پول می‌‌دهند ولی مادرم بسیار قهر است که من عیسوی هستم ولی اگر حالی بفهمد که ما مسیحیان نه تنها پول نمیگیریم بلکه پول هم می‌‌دهیم، حتماً مرا از خانه می‌‌کشد.

اگر چه دوست ما این موضوع را به مزاح می‌‌گفت، ولی حقیقت است که وقتی ما مسیحی می‌‌شویم، ما این قلب را پیدا می‌‌کنیم که به دیگران کمک کنیم و این قدرت خود ما نیست بلکه این قدرت، قدرتی است که خداوند برای ما می‌‌دهد و زندگی و قلب ما را تبدیل می‌‌کند.

اگر شنیده باشید که برای کسی کمک مالی صورت گرفته است، بدانید که همین کلیساست و همان چند نفری که از پول جیب خود برای کدام بیوه زن یا یتیم و غریب کمک کرده اند. ما امیدوار هستیم که این موضوع به دوستان ما روشن شده باشد که اگر کلیسا به کسی کمک هم کرده باشد بخاطری بوده است که شخص مذکور به کمک احتیاج داشته است، نه به این منظور که او مسیحی شده است. ایمانداران کلیسا نیاز برادر و یا خواهر خود را درک کرده و برایش کمک کرده اند. ما نیز در کلیسای خانگی خود به چند طفل کمک می‌‌کنیم، هدف ما این نیست که باید مسیحی باشند، بلکه چون می‌‌فهمیم که یتیم هستند و بخاطریکه دوست شان داریم برایشان کمک می‌‌کنیم.

آنچیزی که ما در عیسی مسیح دریافت می‌‌کنم بالاتر از پول و پیسۀ این دنیاست. ما در عیسی مسیح زندگی جدیدی را تجربه می‌‌کنیم. ما در عیسی مسیح از گناهان خود دست می‌‌کشیم و همانطوری که از پوشیدن لباس نو لذت می‌‌بریم، از زندگی جدید و تازه ای که در عیسی مسیح آغاز می‌‌کنیم لذت می‌‌بریم؛ زندگی ای که می‌‌دانیم چرا به این دنیا آمده ایم و چرا زنده هستم؟ چرا خداوند ما را خلق کرده است؟

در این زندگی نو امید نو می‌‌ابیم زیرا بدترین چیزی که مردمان دنیا آنرا در زندگی خود تجربه می‌‌کنند، نا امیدی است. دین، شخصیت، ثروت، کار و بار و یا شهرت ما را نجات نمیدهد، بلکه عیسی مسیح هست که ما را امید می‌‌دهد که بعد از این شما صاحب زندگی ابدی هستید، من با شما هستم و شما زندگی پاکِ را در من تجربه کنید و این امیدواری پر ارزش ترین تحفۀ این دنیا است.

با تشکر از دوست ما که این سوال را بی ریا از ما پرسیدند و ما توانستیم در این باره حرف بزنیم، از سایر دوستان خواهشمند هستیم تا زندگی نو را در عیسی مسیح تجربه کنند نه بخاطر مسائل مادی بلکه بخاطر حقیقتی که در عیسی مسیح نهفته است و از خود شاۀ شاهان کمک بخواهند. کلام خدا می‌‌فرماید که ملکوت خدا را بطلبید، همه چیز به شما داده خواهد شد. پادشاهی خداوند را بخواهید و وقتی دست به دامان عیسی مسیح می‌‌بریم، تمام مشکلات اقتصادی، روحانی و سختی‌های روزمره که همیشه با آنها مواجه هستیم با خواستن از عیسی مسیح حل می‌‌شود و بدون شک عیسی مسیح ما را بی جواب نمیماند و ما به این ایمان و اطمینان داریم. اما باید اول به نیاز اصلی ما که نجات و زندگی ابدی است بپردازیم و خداوند می‌‌داند که ما بیشتر به چه چیزی نیاز داریم. چون زندگی ما پُر از مشکلات است و ما نیز مشکلات خود را داریم، از همه دوستان تقاضا می‌‌کنیم و تشویق شان می‌‌کنیم که دوست‌های عزیز ! خواهش می‌‌کنیم دامان عیسی مسیح را بگیرید و به نام عیسی مسیح دعا کنید و ما برایتان صد فی صد اطمینان می‌‌دهیم که شما تجربۀ نوی را در مسیح خواهید داشت.

دانلود