آفرينش جهان، قسمت اول (پیدایش ۱:۱-۱۳)

  ۲ دقیقه ۱۶ ثانیه

  ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۴

دانلود