مقام ‌های پولیس کابل به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر بازداشت شدند

  ۲۹ دقیقه

  ۹ مارس ۲۰۲۰

پولیس از بین مردم برخواسته، باید در خدمت مردم باشد.
یک پولیس واقعی صادق، مسلکی، توانمند، بیطرف، و مورد اعتماد مردم و جامعه است. مسولیت اصلی پولیس حاکمیت قانون، تامین امن و نظم عامه، کشف و مبارزه با جرایم، مدافع عدالت و قانون و مبارزه علیۀ فساد، مبارزه علیۀ مواد مخدر و ترافیک آن می‌باشد.

دانلود