ریا کاری چیست؟

  جاوید

  ۱۵ ژوئن ۲۰۲۰


وقتی دعا می کنید مانند منافقان نباشید. آنها دوست دارند در کنیسه ها و گوشه های سرکها بایستند و دعا بخوانند تا مردم آنها را ببینند. یقین بدانید که آن ها اجر خود را یافته اند! هرگاه تو دعا می کنی به اندرون خانۀ خود برو، در را ببند و در خلوت، در حضور پدر نادیدۀ خود دعا کن و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. در وقت دعا مانند دیگران وِردهای باطل را تکرار نکنید، آنها گمان می کنند با تکرار زیاد، دعای شان مستجاب می شود.
متی ۶: ۵-۷

ریا کاری چه است؟ ریاکار به کسی گفته میشود  ظاهر و باطنش یکی نباشد.

   یعنی در ظاهر خود را  به مردم یک چیز معرفی می نماید، اما در باطن چیز دیگر میباشد.

بسیار مردم از ریا کاری ضرر های زیاد را متقبل شده اند. ریاکاری باعث بر هم زدن  رابط ها فامیلی شده است، دوستی ها را خدشه دار نموده و در مناسبات کاری صدمات زیاده وارد نموده است.

    عیسی مسیح در موعظۀ مشهور سر کوه خود در باره ریاکاری می فرماید: «وقتی دعا می کنید مانند منافقان نباشید. آنها دوست دارند در کنیسه ها و گوشه های سرکها بایستند و دعا بخوانند تا مردم آنها را ببینند. بیقین بدانید که آن ها اجر خود را یافته اند! هرگاه تو دعا می کنی به اندرون خانۀ خود برو، در را ببند و در خلوت، و در حضور پدر نادیده دعا کن و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. در وقت دعا ورد های باطل را تکرار نکنید، آنها گمان می کنند با تکرار زیاد، دعای شان مستجاب می شود.» (متی ٦: ٥ ­ ٧)

کسانیکه ریاکار هستند برای آنها نسبت به رضا و خوشی خدا، آفرین و شاباش های مردم  بسیار اهمیت دارد.

 ریاکاری از گذشته ها در بین مردم مروج بود. در یونان قدیم هنر پیشه ها که به مردم درامه نمایش میدادند آنها را ریاکار می نامیدند.  

   در درامه ها هنر پیشه ها نقش کسانی  دیگر بازی می نمودند که خود شان خصلت های آن شخص را نداشتند. آنها با ماسک ها هنر نمایی می نمودن تا مردم چهره شان را نه بیند.  ریاکاران هم برای فریب دادن مردم خود را  به شکلی نشان می دهد که اصلاً او چیز نیست.

حافظ شیرازی در باره ریا کاری سروده دارد که میفرماید:

آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت

حافظ این خرقۀ پشمینه بانداز و برو

 ریا و ریاکاری مثل آتش است که عبادت و پرستش ما را به آتش میزند و به خاکستر تبدیل می نماید

  عیسی مسیح در تعالیم خود فرمود که به داخل خانۀ خود بروید، در ها و پنجره ها را ببندید ، در خلوت به حضور خدای خود عبادت نمایید. یعنی خرقۀ پشمینۀ ریاکاری را از تن خود دور نماییم

   این یکی از بهترین راه های تربیه نمودن خود ما برای دور انداختن ریاکاری است. نیکی های خود را  به رخ مردم نکشیم، عبادت خود را صرف برای خشنودی خدا نه برای خشنودی مردم انجام دهیم. در هر جای که عبادت می کنیم خدای حقیقی را در درون دل خود دعوت کنیم، بعداً دروازه های دل خوده کاملاً بسته نموده  خدای خود را عبادت نماییم.

خوب است که همۀ ما و شما به ضرر های که از ریا کاری و بی اعتمادی متحمل شدیم دقت کنیم. به ای فکر کنیم که:

راستی موجب رضای خدا است

کس ندیدم که گم شد از راه راست.

    عیسی مسیح  از پیروان خود مطالبه میکند که هر نوع كينه و هر نوع مكر و ريا و حسد و هر قسم بدگويي را ترك نماییم و بايد در برابر رياكاري ايستادگي نمایم و در وسوسه او قرار نگرفته و مطابق کلام  خدا عمل نمایم.

عیسی مسیح کسانی را که از او پیروی می نماید  و از دستوراتش اطاعت می نمایند، او پیروان خود را از افتادن در منجلاب ریا کاری و مناقت محافظت می نماید .     از خداوند می خواهیم که به ما توفیق عبادت نمودن حیقیقی و بدون ریا را عنایت فرماید.

مقاله‌های اخیرا