پاسخ به عصبانیت

  ۳۰ دقیقه

  ۲ مارس ۲۰۱۸

راز موفقیت در زندگی هر شخص برخورد آگاهانه و منطقی با مسایل روز مره است،طوریکه خشم و عصبانیت در وجود همه ای انسانها مسکن گزیده است، نباید اجازه داد مارا کنترول کند.
در مقابل عصبانیت باید صبر شکیبای را پیشه کرد، خشم را با خشم نمیتوان مهار کرد، بلکه درمان آن تعمق و صبوری می‌باشد.
و آنچه بیشتر کمک می‌کند باید به اشتباه هات خود پی برده نزد خداوند اقرار نماییم،اگر نزد پدر آسمانی صادقانه اقرار شود، خداوند تا ابد رهنما خواهد بود.

دانلود