توبه

  ۲۹ دقیقه

  ۴ سِپتامبر ۲۰۱۹

در این برنامه عیسی مسیح در مورد توبه و بازگشت تعلیم می‌‌دهد. همچنین بعد از توبه و بازگشت به ثمر و میوه آوردن تاکید می‌‌کند

دانلود